Til medlemmene i OSLO HIPHOP DANSEKLUBB

OSLO, 1.FEB 2016

Innkalling til årsmøte i OSLO HIPHOP DANSEKLUBB

 

Styret innkaller herved til årsmøte i OSLO HIPHOP DANSEKLUBB. 

Årsmøtet avholdes den 1.MARS 2016 KL 18.00-20.00 i Karl Johansgate 17, 4.etg 0159 Oslo. Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14. feb 2016 til oslohiphopdk@gmail.com. Vedlagt mal skal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.oslohiphopklubb.com.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Oslo hiphop danseklubb-Styret 

 

[Dokumentet er utarbeidet av Norges idrettsforbund 23.11.2015.

Ved hvert årsmøte bør idrettslaget sjekke https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/for eventuell ny versjon av dokumentet.]


 

Til medlemmer i OSLO HIPHOP DANSEKLUBB

OSLO, 14.FEB 2016

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i
OSLO HIPHOP DANSEKLUBB.

Styret viser til innkalling til årsmøte av 1.FEB 2016.

Årsmøtet avholdes den 1.MARS 2016 KL 18-20.00 på KARL JOHANSGATE 17, 4.ETG, 0159 OSLO.

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

 

1. GODKJENNE VIDEREFØRING AV VEDTEKTENE VED ETABLERING AV KLUBBEN FRA HØSTEN 2015. KLUBBEN ER SÅ FERSK I OPPSTARTEN AT DET IKKE ER NOEN SAKER Å TA OPP ENDA.
AVSTEMMING OM VIDEREFØRING AV DE ALLEREDE VEDTATTE PUNKTENE HERUNDER:

1.1. Godkjenne de stemmeberettigete.

1.2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

1.3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

1.4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

1.5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 

1.6. Behandle forslag og saker.

1.7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til    å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

1.8. Vedta idrettslagets budsjett.

1.9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

1.10. Foreta følgende valg:

 1. Leder og nestleder
 2. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
 3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
 4. To revisorer
 5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 6. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

 • Styrets forslag til forretningsorden
 • Idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 • Regnskap med revisors beretning
 • Eventuelle forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
 • Styrets forslag til medlemskontingent 
 • Styrets forslag til budsjett
 • Styrets forslag til organisasjonsplan
 • Valgkomiteens innstilling
 • Styrets innstilling på neste års valgkomité

 

Med vennlig hilsen
styret i OSLO HIPHOP DANSEKLUBB

 

[Dokumentet er utarbeidet av Norges idrettsforbund 23.11.2015 og oppdatert 01.04.2016. Ved hvert årsmøte bør idrettslaget sjekke https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/for eventuell ny versjon av dokumentet.]